Waar kinderen
zich thuis voelen

 

Peuterspeelzaal

 

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar

De peuterspeelzaal is een ideale plek voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar om andere kinderen te ontmoeten. Er is veel verschillend speelgoed om mee te spelen en de ruimte is verdeeld in speelhoeken. De kinderen maken samen plezier en leren spelenderwijs. Ook zal er aandacht besteed worden aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE- programma)
 
Inhoudelijk zijn peuterspeelzaal en opvang onder de Wet Kinderopvang naar elkaar toegegroeid dat daar geen verschil meer inzit. Dit is ook wat de overheid beoogd met de harmonisatie kinderopvang/peuterspeelzaal.
 

VVE programma: Leren spelen, spelend leren!

Op alle peutergroepen van KOM wordt met het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma Startblokken gewerkt. Voor- en Vroegschoolse Educatie klinkt misschien ‘schools’, maar dat is in de praktijk niet zo. De methode is bedoeld om op spelenderwijze en op een attractieve manier met ritme, regels en regelmaat de diverse ontwikkelingsgebieden van de kinderen te verrijken. Er is aandacht voor taalontwikkeling, maar ook voor de sociale vaardigheden die juist op de basisschool belangrijk zijn; het samenwerken, zelfstandig werken en het groepswerken.
 

Doorlopende leerlijn

KOM Kinderopvang streeft ernaar om samen met ouders/verzorgers en basisscholen een doorlopende ontwikkelingslijn te realiseren, zodat kinderen naadloos van thuis, naar kinderdagverblijf, naar school en naar huis kunnen bewegen. Door te werken met het VVE programma wordt hier invulling aan gegeven. Om van een doorlopende leerlijn een succes te maken vinden wij het belangrijk de verantwoordelijkheid hierover met elkaar te delen. Voor alle kinderen die de overstap maken naar de basisschool wordt een overdrachtsformulier door de mentor van het kind ingevuld. Ouders/ verzorgers ondertekenen dit voor akkoord en vervolgens wordt het door KOM Kinderopvang overgedragen aan de toekomstige leerkracht van het kind.
 

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers van KOM zijn goed opgeleid en beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Elke groep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerkers, die de kinderen goed kennen en kunnen inspelen op hun individuele behoeften. Ook bieden wij stagiaires van de sociaal pedagogisch opleidingen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen.
 
De dagelijkse leiding van de peuterspeelzaal is in handen van het pedagogisch hoofd. Omdat KOM hecht aan kwaliteit, is er bewust een manager aangenomen met een pedagogische achtergrond. Met vragen kunt u behalve bij de pedagogisch medewerker, ook bij het pedagogisch hoofd terecht. 
  

Dagindeling

Elke groep heeft zijn eigen dagindeling met vaste tijden voor eten, drinken en spelen. Voor kinderen is een vast ritme belangrijk, het geeft een vertrouwd en veilig gevoel. 

Vakantie en ziekte

Tijdens vakanties en bij ziekte van ouders en kinderen lopen de geplande opvangdagdelen gewoon door. Is uw kind ziek, dan kan het niet op het kinderdagverblijf worden opgevangen. Het kinderdagverblijf gaat hierbij uit van de richtlijnen van de GGD.